Close

Molvik

Viktig informasjon

På denne sida vil vi framover informere om fiberutbygging til Molvik.

Utbygginga av fiberbreiband er i dette område støtta av NKOM, Vestland Fylkeskommune og Alver Kommune for etablering av fiberbreiband til private , bedrifter og offentlege bygg.

Kontrakt er inngått med Alver Kommune.

Leveransen spesifisert i kontrakt for utbygging med kommunen forpliktar leveranse til tomtegrensa.

I tilfelle framføring via stolpe er mogeleg er det einpreferert framføring inn til hus og fritidsbustader. Dersom det er ynskjeleg eller naudsynt med framføring via grøft leverer Nettstar til tomtegrensa og tingar er ansvarlig for  grøft vidare til bustad. Eigeninnsats må påreknas i slike tilfelle. Nettstar as gjer tilgengeleg røyr for fiberkabel som kan leggja i grøft etter tinging , instruks medfylgjer.

Som følgje av det økonomiske tilskottet vil me også kunne byggja til fritidsbustader som me passerar med fibernettet , men utan tilskotsmidlar.

Da fiberutbyggjing er ein lang prosess anmoder med om å tinga snarast mogeleg for å komma med i planleggjinga og sikra at ein er med i første leveranse og oppkopling.

Nettstar gleder seg over at du vil bli kunde hos oss. Me set pris på  at du vil vere med oss i utbygging av eit framtidsretta fibernett. Nettstar er avhengig av velvilje hjå grunneigare for løyve til framføring av fiber båe på land & sjø til plassering av master, fordelingskap m.v.

Nettstar søkjer velvilje samarbeid med grunneigarane og vil ta kontakt der det er naudsynt med anmodning om å få løyve til framføring m.v.

Hovud- og graveentreprenør: Almi AS
Prosjektleiar: Jan Dagfinn Midthun , tlf. 90 62 31 80 / jddm@almi.no

Kundeinstallasjon: Almi as

Salgsstart( mogeleg å tinga) fra: 2.8.20:
Oppstart av arbeid i feltet: 15.8.2021
Oppstart kundeinstallasjon: 15.9.2021

Kontaktperson er Gaute Lilletveidt / gaute@nettstar.no. Ta kontakt med han om du har spørsmål vedkommande graving av grøft for levering av fiber til heimen din.

Status per 19.07.21

Arbeid med tilrettelegging for oppstart av prosjektet er starta, og søknader vedkommane løyver inngår i dette arbeidet. Feltet er eit sjø , stolpe & delvis grave-prosjekt.

Nettstar har  lagt ut fiberkabler i sjø Vikaholmen til Hokøy,Padøy og Molvik.

Transportnett på land blir montert og ferdigstelt i August/September.Dette forutsetning at me får løyve til å nytta grunn for å montere stolpar og skap hjå grunneigarane.

Montørselskapet vil ta kontakt for å avtala framføring til din bustad samt tidspunkt for oppkopling.