Close

Kinn Kommune

Viktig informasjon Kinn kommune

Områder med utbygging av fiberbreiband med støtte frå kommune og stat:

På denne sida informerer Nettstar as om fiberutbygging i Kinn kommune.

Nettstar gleder seg over at du vil vere kunde hjå oss. Det er kjekt at du vil vere med oss i utbygginga av eit framtidsretta fibernett. Einskilde grunneigarar vil kunne få førespurnad om å nytta grunn til framføring av fibernettet. Vi vornar dykk er positive til dette av hensyn til eigne behov, og naboane/verksemder sine behov for at kommunen skal nå si digitale målsetting om å kunne kommunisere med alle via internett.

Hovud-og graveentreprenør: Nettstar as

Prosjektleiar: Gaute Lilletveit, telefon: 98 20 77 17, epost: gaute@nettstar.no

(arbeidstid: kvardager kl. 08:00 til 16:00)

Kundeinstallasjon: Nettstar as eller underleverandør

Oppstart av arbeid i feltet: August 2023 – avhengig av løyver

Tinging:

Tinging på www.nettstar.no, ring 56 37 05 00 eller send epost til fiber@nettstar.no, så sender vi deg ein kontrakt.

Tenester: 

Nettstar as er Altibox partner, og tilbyr Altibox tenester (internett og TV). Fleire tenester vil kome, t.d. IOT (Internet of Things), måling av sensorar m.v. For informasjon om tenestene sjå www.altibox.no

Status utbygging pr. 04.07.23:

Nettstar as vil bygge frå Ytre Kvalheim til Kråkenes via vindparken, med oppstart i august 2023.
Planlagt start på oppkopling av kundar vil vere september 2023 til alle som tingar innan juli 2023

Status utbygging pr. 24.08.23

NB! For å vere med i fyrste del av utbygginga må du tinga innan 08.09.23

NETTSTAR BYGGER FIBERBREIBAND MED ALTIBOX TENESTER DER DU BUR!

Altibox/Nettstar as byggjer fiberbreiband til di adresse på kontrakt med Kinn kommune som støtter utbygginga økonomisk saman med midlar frå Vestland Fylkeskommune & regjeringa for å sikre digital tilknyting til alle fastbuande i kommunen.
Framtida er digital, og fiberbreiband til di adresse er eit stort økonomisk løft/investering for å sikre at alle som bur i kommunen kan bli digitale for å nytta framitda sine tenester.
Ved å velge Altibox fiberbreiband vil du kunne få ei stabil og sikker tilknytning til internett for framtida. Det gjer at ein kan nytta alle digitale tenester frå kommune & stat, no og i framtida. Det sikrer at du kan vere på heimekontor når det er tjenleg, og det aukar verdien på bustaden din.
For å sikre at DU får nytte godt av tilskodsmidlane må du tinga.
For å bli ein del av den fyrste utbygginga må du tinga innan 08.09.23 for å sikre deg ein fordelaktig/avtalt pris på etablering i samsvar med avtalen med kommunen.
Det er også mogleg å tinga seinare, men prisen på etablering vil då bli på førespurnad, i samsvar med geografisk plassering av din bustad.
Nettstar as er ein Altibox-partner, ein leverandør og tilgjengeleg heile døgeret, alle dager.
Oppetid av fiberen vår er på 99,6%, noko som viser at dette er det råeste og mest stabile fibernettet i Nord-Europa.
Kundesenteret er opent 24/7 og alle raude dager.

Her er tilbodet frå Nettstar fiber/Altibox, gyldig til 08.09.23

Etablering: Kr. 4990,- (Nettstar as fører fram fiberkabelen til bustaden. Står for innføring av fiberkabelen i bustad samt montering av heimesentralen (ruteren)).
Tilbod: Altibox standard pakke med TV og internett—kr. 949,- pr. månad dei fyrste 12 månadene. Deretter vil prisen på denne pakken vere kr. 1.329,-.
Fiberbreiband 500/500 Mbps
TVpakke med 50 valfrie poeng
Vel tillegg som HBO Max, Netflix eller Viaplay via poengsystem
Start program frå byrjinga *
Søk og oppmodingar
Film og Serier
Altibox-appen
Programarkiv
Opptil 500 timar opptak
Sjå offline

Du mottar vår nyeste trådlause tv-dekoder og Wifi ruter heilt kostnadsfritt.
Ekstra dekoder—kr. 59,- pr. månad
Avtalen har 12 månader bindingstid.

Dersom du har binding hjå ein annan tenesteleverandør i dag. Kan vi gje dykk moglegheit til å utsetje oppstart av abonnementet inntil din noverande avtale har gått ut. Ein sikrer gratis installasjon og prisen som står i tilbodet, men tenesten blir ikkje aktivert før ein er ferdig med noverande leverandør.
Sjå vårt innhald her: https://www.altibox.no/privat/tv/innholdsoversikt/
Les meir om vår TV-løysing her—https:///www.altibox.no/privat/tv/
Altibox-appen kan lastes ned på appletv, mobil, nettbrett, webtv, chromecast og airplay (opp til 5 brukere). Då kan du sjå tv i appen så lenge du er i EU og har tilgang til internett (uansett kva leverandør). Har du ikkje internett der du er så kan du nytte deg av offline funksjon (inntil 2 brukere).

Ynskjer du å melde deg på, send ein epost til fiber@nettstar.no med fylgjande informasjon

Fornamn
Etternamn
Fødselsdato 6 siffer
Telefon nummer
Adresse der du ynskjer å verte kopla opp

Etter tinginga får du ei stadfesting av ordren med vilkårskjema og angreskjema pr. epost i retur.

Ny Status pr. 18.09.23

Tingingar er no mottekne for alle områder Nettstar as har kontrakt med Kinn kommune å bygga ut.

Utbygginga vil bli ferdigsstilt basert på mottekne tingingar.

Me ventar no på godkjenning for utbygging på land og sjø, og ventar å kople opp alle som har tinga innan 31.12.23 dersom me får dei naudsynte godkjenningane.